АЕЦ КОЗЛОДУЙ | ЕАД (дружество майка)
сборни отчети на дружеството майка + 5 дъщерни дружества

покажи всички 6 дружества, влизащи в отчета
наименование
(правна форма, седалище, статус)
общо
приходи
собствен
капитал
персонал
1 АЕЦ КОЗЛОДУЙ | ЕАД | Козлодуй | Действащ
2 АЕЦ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР | ЕООД | Козлодуй | Действащ
3 АЕЦ СЕРВИЗ | ЕООД | Козлодуй | Действащ
4 ВЕЦ КОЗЛОДУЙ | ЕАД | Козлодуй | Действащ
5 АЕЦ КОЗЛОДУЙ - НОВИ МОЩНОСТИ | ЕАД | Козлодуй | Действащ
6 ИНТЕРПРИБОРСЕРВИЗ | ООД | Козлодуй | Прекратяване на търговската дейност
скрий
Вертикален анализ:
Хоризонтален анализ:
* сборните отчети сумират всички отчети, за които има данни в съответните години

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

описание 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
АКТИВИ - СУМА НА ВСИЧКИ АКТИВИ (А+Б+В+Г)
Неидентифицирани Активи
А. Записан, но Невнесен Капитал
Б. Притежавани Дългосрочни Активи - ОБЩО
     I. Притежавани Нематериални Активи (НА)
          1. Продукти от развойна дейност
          2. Концесии, патенти, лицензни, търговски марки, софтуер и други подобни права и активи
          3. Надценка или отбив от цената при придобиване на предприятие, заради неговата репутация
          4. Платени аванси за придобиване на НА и такива в процес на създаване, в т.ч.:
     II. Притежавани Дългосрочни Материални Активи (ДМА)
          1. Земи и сгради, в т.ч.:
               - земи
               - сгради
          2. Машини, производствено оборудване и апаратура
          3. Съоръжения и други ДМА
          4. Платени аванси за придовбиване на ДМА и такива в процес на изграждане, в т.ч.:
     III. Притежавани Дългосрочни Финансови Активи
          1. Акции и дялове в предприятия от група (майка, дъщери и сестри)
          2. Предоставени дългосрочни заеми на предприятия от група (майка, дъщери и сестри)
          3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия (до 49% дял и участие в управлението)
          4. Предоставени дългосрочни заеми на асоциирани и смесени предприятия (до 49% дял и участие в управлението)
          5. Дългосрочни финансови инвестиции, в т.ч.:
          6. Предоставени дългосрочни заеми или лизинги на други лица
          7. Изкупени собствени акции (тяхната номинална стойност)
     IV. Отсрочени Данъчни Активи (Бъдещо Данъчно Прихващане) във Връзка с Отсрочени за Данъчни Цели Разходи
В. Притежавани Краткосрочни Активи - ОБЩО
     I. Притежавани Материални Запаси
          1. Суровини и материали на склад, предназначени за производство
          2. Незавършено производство - налични суровини в процес на преработка в продукция
          3. Продукция и стоки на склад, в т.ч.:
               - продукция на склад
               - стоки на склад
          4. Платени аванси за покупка на суровини, материали или стоки
     II. Вземания - Общо
          1. Вземания от клиенти и вземания от доставчици, на които е платен аванс
          2. Вземания от клиенти и доставчици, които са предприятия от група (майка, дъщери и сестри)
          3. Вземания от клиенти и доставчици, които са асоциирани и смесени предприятия (до 49% дял и участие в управлението)
          4. Други вземания от всякакъв характер
     III. Притежавани Краткосрочни Финансови Инвестиции
     IV. Притежавани Парични Средства
          1. Парични средства на каса
          2. Парични средства по банкови сметки
Г. Разходи за Бъдещи Периоди (предплатени суми за услуги и абонаменти, които ще се получат в бъдеще)
ПАСИВИ - СУМА НА ВСИЧКИ ПАСИВИ (А+Б+В+Г)
Неидентифицирани Пасиви
А. Собствен Капитал
     I. Записан Капитал
     II. Премии от Емисии на Ценни Книжа (Суми Получени Над Номиналната Стойност)
     III. Резерви от Последващи Оценки на Дълготрайни Активи и Финансови Инструменти
     IV. Законови, Уставни и Други Резерви
     V. Натрупана Неразпределена Печалба или Непокрита Загуба от Минали Години
     VI. Текуща Нетна Печалба или Загуба (Печалба или Загуба След Платени Данъци от Текущата Година)
Б. Провизии и Сходни Задължения
          1. Провизии за пенсии и други подобни задължения
          2. Провизии за данъци, в т.ч.:
               - отсрочени данъци (бъдещо данъчно задължение във връзка с отсрочени за данъчни цели приходи)
          3. Други провизии и сходни задължения
В. Задължения - ОБЩО
               - общо задължения с падеж до 1 година - краткосрочни задължения
               - общо задължения с падеж над 1 година - дългосрочни задължения
          1. Задължения по облигационни заеми (пласирани облигации от АД)
          2. Задължения към финансови предприятия (банки, небанкови финансови институции и лизинги), в т.ч.:
               - задължения към финансови предприятия, които трябва да се погасят до 1 година
               - задължения към финансови предприятия, които трябва да се погасят след поевече от 1 година
          3. Получени аванси от клиенти
          4. Задължения към доставчици
          5. Задължения по менителници, записи на заповеди и други подобни, които са извън другите задължения
          6. Задължения към предприятия от група (майка, дъщери и сестри)
          7. Задължения към асоциирани и смесени предприятия (до 49% дял и участие в управлението)
          8. Други задължения, в т.ч.
               - задължения към персонала
               - задължения за осигуровки
               - задължения за данъци
Г. Финансирания и Приходи за Бъдещи Периоди, в т.ч.:
               - финансирания от Европейския Съюз, държавата или общините
               - приходи за бъдещи периоди (авансово получени суми за услуги и абонаменти, които ще се доставят в бъдеще)