ТОМИКС ТРЕЙД ЕООД

Избери дружества за съпоставителен анализ:

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

* сборните отчети сумират всички отчети, за които има данни в съответните години
показател мярка 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
ТОМИКС ТРЕЙД ТОМИКС ТРЕЙД ТОМИКС ТРЕЙД ТОМИКС ТРЕЙД ТОМИКС ТРЕЙД ТОМИКС ТРЕЙД ТОМИКС ТРЕЙД ТОМИКС ТРЕЙД ТОМИКС ТРЕЙД ТОМИКС ТРЕЙД
1 ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ icon-info х. лв.
2 ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ icon-info х. лв.
3 НЕПАРИЧНИ ПРИХОДИ icon-info х. лв.
4 ПРЕКИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ icon-info х. лв.
5 ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ icon-info х. лв.
6 НЕПАРИЧНИ РАЗХОДИ icon-info х. лв.
7 РАЗХОДИ ЗА СУРОВИНИ, МАТЕРИАЛИ, ВЪНШНИ УСЛУГИ И СТОКИ icon-info х. лв.
8 РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ icon-info х. лв.
9 НЕТНА ПЕЧАЛБА icon-info х. лв.
10 СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА icon-info х. лв.
11 ОПЕРАТИВНА ПЕЧАЛБА (или още EBIT - печалба преди лихви и данъци) icon-info х. лв.
12 ПЕЧАЛБА ОТ ПРОДАЖБИ icon-info х. лв.
13 ПРЯКА ПЕЧАЛБА icon-info х. лв.
14 КАСОВА ПЕЧАЛБА icon-info х. лв.
15 БАНКОВА ПЕЧАЛБА icon-info х. лв.
16 EBITDA icon-info х. лв.
17 ВСИЧКИ АКТИВИ icon-info х. лв.
18 МАТЕРИАЛНИ И НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ icon-info х. лв.
19 МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ icon-info х. лв.
20 ВЗЕМАНИЯ icon-info х. лв.
21 ФИНАНСОВИ АКТИВИ icon-info х. лв.
22 ПАРИЧНИ СРЕДСТВА icon-info х. лв.
23 СОБСТВЕН КАПИТАЛ (БОГАТСТВО) icon-info х. лв.
24 РАБОТЕН КАПИТАЛ (ОБОРОТЕН КАПИТАЛ) icon-info х. лв.
25 КРАТКОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ icon-info х. лв.
26 ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ icon-info х. лв.
27 ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ icon-info х. лв.
28 ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ И КЛИЕНТИ icon-info х. лв.
29 НЕТЕН МАРЖ (ОТНОСИТЕЛНА НЕТНА ПЕЧАЛБА) icon-info %
30 РЕНТАБИЛНОСТ НА ПРОДАЖБИТЕ icon-info %
31 ОТНОСИТЕЛНА СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА icon-info %
32 ОТНОСИТЕЛНА ОПЕРАТИВНА ПЕЧАЛБА icon-info %
33 ОТНОСИТЕЛНА ПЕЧАЛБА ОТ ПРОДАЖБИ icon-info %
34 ОТНОСИТЕЛНА ПРЯКА ПЕЧАЛБА icon-info %
35 ОТНОСИТЕЛНА КАСОВА ПЕЧАЛБА icon-info %
36 ОТНОСИТЕЛНО EBITDA icon-info %
37 ПРОИЗВЕДЕНА НЕТНА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ icon-info х. лв.
38 ВЪЗВРАЩАЕМОСТ НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ (ROE) icon-info %
39 ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА АКТИВИТЕ (ROA) icon-info %
40 ОБРАЩАЕМОСТ НА АКТИВИТЕ icon-info коеф.
41 ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА ДЪЛГОСРОЧНИТЕ АКТИВИ icon-info %
42 ОБРАЩАЕМОСТ НА ДЪЛГОСРОЧНИТЕ АКТИВИ icon-info коеф.
43 БРУТЕН МАРЖ НА ПРОДАДЕНИТЕ СТОКИ, суровини, материали и ДМА icon-info %
44 БРУТЕН МАРЖ НА ВЛОЖЕНИТЕ СУРОВИНИ В ПРОИЗВОДСТВО icon-info %
45 ОБЩ АБСОЛЮТЕН БРУТЕН МАРЖ icon-info х. лв.
46 БРУТНА РЕНТАБИЛНОСТ (БРУТНА ПЕЧАЛБА) icon-info %
47 ПОДДЪРЖАНИ МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ПРОДАЖБИТЕ icon-info %
48 ОБРАЩАЕМОСТ НА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ за 1 година icon-info коеф.
49 СРОК ЗА ОБРЪЩАНЕ НА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ icon-info дни
50 ПОКРИТИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА С АКТИВИ icon-info %
51 ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ icon-info %
52 ПОКРИТИЕ НА ДЪЛГОСРОЧНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ СЪС СОБСТВЕН КАПИТАЛ icon-info %
53 ПОКРИТИЕ НА ДЪЛГОСРОЧНИТЕ КРЕДИТИ СЪС СОБСТВЕН КАПИТАЛ icon-info %
54 ПОКРИТИЕ НА ДЪЛГОСРОЧНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ С КАСОВА ПЕЧАЛБА icon-info %
55 ПОКРИТИЕ НА ДЪЛГОСРОЧНИТЕ КРЕДИТИ С БАНКОВА ПЕЧАЛБА icon-info %
56 ПОКРИТИЕ НА ДЪЛГОСРОЧНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ С ИМУЩЕСТВО icon-info %
57 ПОКРИТИЕ НА ДЪЛГОСРОЧНИТЕ КРЕДИТИ С ИМУЩЕСТВО icon-info %
58 ПОКРИТИЕ НА КРАТКОСРОЧНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ С РАБОТЕН КАПИТАЛ icon-info %
59 ПОКРИТИЕ НА КРАТКОСРОЧНИТЕ КРЕДИТИ С РАБОТЕН КАПИТАЛ icon-info %
60 ПОКРИТИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СЪС ВЗЕМАНИЯТА icon-info %
61 ОБЩА ЛИКВИДНОСТ icon-info %
62 БЪРЗА ЛИКВИДНОСТ icon-info %
63 НЕЗАБАВНА ЛИКВИДНОСТ icon-info %
64 АБСОЛЮТНА ЛИКВИДНОСТ icon-info %
65 ОБЩО ПРИХОДИ, СРЕДНО НА ЧОВЕК icon-info х. лв.
66 ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ, СРЕДНО НА ЧОВЕК icon-info х. лв.
67 ГЕНЕРИРАНИ ПРОДАЖБИ от 100 лева ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ icon-info лева
68 ГЕНЕРИРАНИ ПРОДАЖБИ от 100 лева РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ icon-info лева
69 ГЕНЕРИРАНА НЕТНА ПЕЧАЛБА от 100 лева РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ icon-info лева
70 ГЕНЕРИРАНА СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА от 100 лева РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ icon-info лева
71 ГЕНЕРИРАНА ПЕЧАЛБА ОТ ПРОДАЖБИ от 100 лева РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ icon-info лева
72 ГЕНЕРИРАНИ ПРИХОДИ от 100 лева АКТИВИ icon-info лева
73 ГЕНЕРИРАНИ ПРОДАЖБИ от 100 лева ДЪЛГОСРОЧНИ АКТИВИ icon-info лева
74 ПРОИЗВЕДЕНА НЕТНА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ, СРЕДНО НА ЧОВЕК icon-info х. лв.
75 СРЕДЕН ГОДИШЕН РАЗХОД ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЧОВЕК icon-info х. лв.
76 СРЕДНО НЕТНО МЕСЕЧНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЧОВЕК icon-info лв.