ЛФ СТУДИО ЕООД

Избери дружества за съпоставителен анализ:

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

* сборните отчети сумират всички отчети, за които има данни в съответните години
описание 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2013
ЛФ СТУДИО ЛФ СТУДИО ЛФ СТУДИО ЛФ СТУДИО ЛФ СТУДИО ЛФ СТУДИО ЛФ СТУДИО ЛФ СТУДИО ЛФ СТУДИО
ВСИЧКО ПРИХОДИ (А+Г+Д)
Неидентифицирани Приходи
А. Приходи ОБЩО (I + II)
     I. Приходи от Оперативна Дейност
          1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:
               - продажба на продукция
               - продажба на стоки
               - продажба на услуги
          2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство
          3. Разходи за изграждане или създаване на дългосрочни активи
          4. Други приходи, в т.ч.:
               - приходи от финансирания от Европейски Съюз, правителството или общините, в т.ч.:
     II. Финансови Приходи
          1. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:
               - приходи от участия в дъщерни предприятия (с 50 и повече % участие в капитала)
          2. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като дългосрочни активи, в т.ч.:
               - приходи от предприятия от група (майка, дъщери и сестри)
          3. Приходи от други лихви и други финансови приходи, в т.ч.:
               - приходи от лихви по краткосрочни заеми от предприятия от група (майка, дъщери и сестри)
               - положителни разлики от операции с финансови активи
               - положителни разлики от промяна на валутни курсове
Б. Загуба от Оперативна Дейност (I. Приходи от оперативна дейност - I. Разходи за оперативна дейност)
В. Счетоводна Загуба (A. Приходи Общо - А. Разходи Общо)
Г. Икономии / Приходи от Данъци
Д. Загуба След Платени Данъци (В + Г. Разходи за данъци)
ВСИЧКО РАЗХОДИ (А+Г+Д)
Неидентифицирани Разходи
А. Разходи ОБЩО (I + II)
     I. Разходи за Оперативна Дейност
          1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство
          2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:
               - разходи за суровини вложени в производство и разходи за материали
               - разходи за външни услуги
          3. Разходи за персонала, в т.ч.:
               - разходи за възнаграждения
               - разходи за осигуровки, в т.ч.:
                    -- осигуровки, свързани с пенсии
          4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:
               - за амортизация и обезценка на дългосрочни материални и нематериални активи, в т.ч.:
                    -- разходи за амортизация
                    -- разходи от обезценка
               - разходи от обезценка на краткосрочни активи
          5. Други разходи, в т.ч.:
               - балансова стойност на продадените стоки, суровини, материали и дългосрочни активи
               - провизии
     II. Финансови Разходи
          1. Разходи от обезценка на финансови активи, вкл. инвестициите, признати като краткосрочни активи, в т.ч.:
               - отрицателни разлики от промяна на валутни курсове
          2. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч:
               - разходи за лихви и други финансови разходи към предприятия от група (майка, дъщери и сестри)
               - отрицателни разлики от операции с финансови активи
Б. Печалба от Оперативна Дейност (I. Приходи от оперативна дейност - I. Разходи за оперативна дейност)
В. Счетоводна Печалба (A. Приходи Общо - А. Разходи Общо)
Г. Разходи за Данъци
Д. Нетна Печалба (След Платении Данъци) (В - Г)
     
Средносписъчен Състав (Персонал)
Средна Нетна Месечна Заплата