СИЛВИА АНГЕЛОВА ПАРАШКЕВОВА
сборни отчети на 1 дъщерни дружества

покажи всички 1 дружества, влизащи в отчета
наименование
(правна форма, седалище, статус)
общо
приходи
собствен
капитал
персонал
1 РС ГРУП БГ | ЕООД | София | Действащ
скрий
Хоризонтален анализ:
* сборните отчети сумират всички отчети, за които има данни в съответните години

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

показател мярка 2022 2021 2020 2019
1 ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ icon-info х. лв.
2 ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ icon-info х. лв.
3 НЕПАРИЧНИ ПРИХОДИ icon-info х. лв.
4 ПРЕКИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ icon-info х. лв.
5 ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ icon-info х. лв.
6 НЕПАРИЧНИ РАЗХОДИ icon-info х. лв.
7 РАЗХОДИ ЗА СУРОВИНИ, МАТЕРИАЛИ, ВЪНШНИ УСЛУГИ И СТОКИ icon-info х. лв.
8 РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ icon-info х. лв.
9 НЕТНА ПЕЧАЛБА icon-info х. лв.
10 СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА icon-info х. лв.
11 ОПЕРАТИВНА ПЕЧАЛБА (или още EBIT - печалба преди лихви и данъци) icon-info х. лв.
12 ПЕЧАЛБА ОТ ПРОДАЖБИ icon-info х. лв.
13 ПРЯКА ПЕЧАЛБА icon-info х. лв.
14 КАСОВА ПЕЧАЛБА icon-info х. лв.
15 БАНКОВА ПЕЧАЛБА icon-info х. лв.
16 EBITDA icon-info х. лв.
17 ВСИЧКИ АКТИВИ icon-info х. лв.
18 МАТЕРИАЛНИ И НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ icon-info х. лв.
19 МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ icon-info х. лв.
20 ВЗЕМАНИЯ icon-info х. лв.
21 ФИНАНСОВИ АКТИВИ icon-info х. лв.
22 ПАРИЧНИ СРЕДСТВА icon-info х. лв.
23 СОБСТВЕН КАПИТАЛ (БОГАТСТВО) icon-info х. лв.
24 РАБОТЕН КАПИТАЛ (ОБОРОТЕН КАПИТАЛ) icon-info х. лв.
25 КРАТКОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ icon-info х. лв.
26 ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ icon-info х. лв.
27 ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ icon-info х. лв.
28 ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ И КЛИЕНТИ icon-info х. лв.
29 НЕТЕН МАРЖ (ОТНОСИТЕЛНА НЕТНА ПЕЧАЛБА) icon-info %
30 РЕНТАБИЛНОСТ НА ПРОДАЖБИТЕ icon-info %
31 ОТНОСИТЕЛНА СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА icon-info %
32 ОТНОСИТЕЛНА ОПЕРАТИВНА ПЕЧАЛБА icon-info %
33 ОТНОСИТЕЛНА ПЕЧАЛБА ОТ ПРОДАЖБИ icon-info %
34 ОТНОСИТЕЛНА ПРЯКА ПЕЧАЛБА icon-info %
35 ОТНОСИТЕЛНА КАСОВА ПЕЧАЛБА icon-info %
36 ОТНОСИТЕЛНО EBITDA icon-info %
37 ПРОИЗВЕДЕНА НЕТНА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ icon-info х. лв.
38 ВЪЗВРАЩАЕМОСТ НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ (ROE) icon-info %
39 ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА АКТИВИТЕ (ROA) icon-info %
40 ОБРАЩАЕМОСТ НА АКТИВИТЕ icon-info коеф.
41 ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА ДЪЛГОСРОЧНИТЕ АКТИВИ icon-info %
42 ОБРАЩАЕМОСТ НА ДЪЛГОСРОЧНИТЕ АКТИВИ icon-info коеф.
43 БРУТЕН МАРЖ НА ПРОДАДЕНИТЕ СТОКИ, суровини, материали и ДМА icon-info %
44 БРУТЕН МАРЖ НА ВЛОЖЕНИТЕ СУРОВИНИ В ПРОИЗВОДСТВО icon-info %
45 ОБЩ АБСОЛЮТЕН БРУТЕН МАРЖ icon-info х. лв.
46 БРУТНА РЕНТАБИЛНОСТ (БРУТНА ПЕЧАЛБА) icon-info %
47 ПОДДЪРЖАНИ МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ПРОДАЖБИТЕ icon-info %
48 ОБРАЩАЕМОСТ НА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ за 1 година icon-info коеф.
49 СРОК ЗА ОБРЪЩАНЕ НА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ icon-info дни
50 ПОКРИТИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА С АКТИВИ icon-info %
51 ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ icon-info %
52 ПОКРИТИЕ НА ДЪЛГОСРОЧНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ СЪС СОБСТВЕН КАПИТАЛ icon-info %
53 ПОКРИТИЕ НА ДЪЛГОСРОЧНИТЕ КРЕДИТИ СЪС СОБСТВЕН КАПИТАЛ icon-info %
54 ПОКРИТИЕ НА ДЪЛГОСРОЧНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ С КАСОВА ПЕЧАЛБА icon-info %
55 ПОКРИТИЕ НА ДЪЛГОСРОЧНИТЕ КРЕДИТИ С БАНКОВА ПЕЧАЛБА icon-info %
56 ПОКРИТИЕ НА ДЪЛГОСРОЧНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ С ИМУЩЕСТВО icon-info %
57 ПОКРИТИЕ НА ДЪЛГОСРОЧНИТЕ КРЕДИТИ С ИМУЩЕСТВО icon-info %
58 ПОКРИТИЕ НА КРАТКОСРОЧНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ С РАБОТЕН КАПИТАЛ icon-info %
59 ПОКРИТИЕ НА КРАТКОСРОЧНИТЕ КРЕДИТИ С РАБОТЕН КАПИТАЛ icon-info %
60 ПОКРИТИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СЪС ВЗЕМАНИЯТА icon-info %
61 ОБЩА ЛИКВИДНОСТ icon-info %
62 БЪРЗА ЛИКВИДНОСТ icon-info %
63 НЕЗАБАВНА ЛИКВИДНОСТ icon-info %
64 АБСОЛЮТНА ЛИКВИДНОСТ icon-info %
65 ОБЩО ПРИХОДИ, СРЕДНО НА ЧОВЕК icon-info х. лв.
66 ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ, СРЕДНО НА ЧОВЕК icon-info х. лв.
67 ГЕНЕРИРАНИ ПРОДАЖБИ от 100 лева ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ icon-info лева
68 ГЕНЕРИРАНИ ПРОДАЖБИ от 100 лева РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ icon-info лева
69 ГЕНЕРИРАНА НЕТНА ПЕЧАЛБА от 100 лева РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ icon-info лева
70 ГЕНЕРИРАНА СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА от 100 лева РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ icon-info лева
71 ГЕНЕРИРАНА ПЕЧАЛБА ОТ ПРОДАЖБИ от 100 лева РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ icon-info лева
72 ГЕНЕРИРАНИ ПРИХОДИ от 100 лева АКТИВИ icon-info лева
73 ГЕНЕРИРАНИ ПРОДАЖБИ от 100 лева ДЪЛГОСРОЧНИ АКТИВИ icon-info лева
74 ПРОИЗВЕДЕНА НЕТНА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ, СРЕДНО НА ЧОВЕК icon-info х. лв.
75 СРЕДЕН ГОДИШЕН РАЗХОД ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЧОВЕК icon-info х. лв.
76 СРЕДНО НЕТНО МЕСЕЧНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЧОВЕК icon-info лв.