ХЦ БГ ООД
финансови отчети и показатели

Вертикален анализ:
Хоризонтален анализ:

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

описание 2022 2021 2020
ВСИЧКО ПРИХОДИ (А+Г+Д)
Неидентифицирани Приходи
А. Приходи ОБЩО (I + II)
     I. Приходи от Оперативна Дейност
          1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:
               - продажба на продукция
               - продажба на стоки
               - продажба на услуги
          2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство
          3. Разходи за изграждане или създаване на дългосрочни активи
          4. Други приходи, в т.ч.:
               - приходи от финансирания от Европейски Съюз, правителството или общините, в т.ч.:
     II. Финансови Приходи
          1. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:
               - приходи от участия в дъщерни предприятия (с 50 и повече % участие в капитала)
          2. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като дългосрочни активи, в т.ч.:
               - приходи от предприятия от група (майка, дъщери и сестри)
          3. Приходи от други лихви и други финансови приходи, в т.ч.:
               - приходи от лихви по краткосрочни заеми от предприятия от група (майка, дъщери и сестри)
               - положителни разлики от операции с финансови активи
               - положителни разлики от промяна на валутни курсове
Б. Загуба от Оперативна Дейност (I. Приходи от оперативна дейност - I. Разходи за оперативна дейност)
В. Счетоводна Загуба (A. Приходи Общо - А. Разходи Общо)
Г. Икономии / Приходи от Данъци
Д. Загуба След Платени Данъци (В + Г. Разходи за данъци)
ВСИЧКО РАЗХОДИ (А+Г+Д)
Неидентифицирани Разходи
А. Разходи ОБЩО (I + II)
     I. Разходи за Оперативна Дейност
          1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство
          2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:
               - разходи за суровини вложени в производство и разходи за материали
               - разходи за външни услуги
          3. Разходи за персонала, в т.ч.:
               - разходи за възнаграждения
               - разходи за осигуровки, в т.ч.:
                    -- осигуровки, свързани с пенсии
          4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:
               - за амортизация и обезценка на дългосрочни материални и нематериални активи, в т.ч.:
                    -- разходи за амортизация
                    -- разходи от обезценка
               - разходи от обезценка на краткосрочни активи
          5. Други разходи, в т.ч.:
               - балансова стойност на продадените стоки, суровини, материали и дългосрочни активи
               - провизии
     II. Финансови Разходи
          1. Разходи от обезценка на финансови активи, вкл. инвестициите, признати като краткосрочни активи, в т.ч.:
               - отрицателни разлики от промяна на валутни курсове
          2. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч:
               - разходи за лихви и други финансови разходи към предприятия от група (майка, дъщери и сестри)
               - отрицателни разлики от операции с финансови активи
Б. Печалба от Оперативна Дейност (I. Приходи от оперативна дейност - I. Разходи за оперативна дейност)
В. Счетоводна Печалба (A. Приходи Общо - А. Разходи Общо)
Г. Разходи за Данъци
Д. Нетна Печалба (След Платении Данъци) (В - Г)
     
Средносписъчен Състав (Персонал)
Средна Нетна Месечна Заплата