БНБ представи лихвената статистика за май 2024 г.

Основният лихвен процент е 3,78%

автор: Цветилена Симеонова публикувано на: 27.06.2024 прегледи: 26
БНБ представи лихвената статистика за май 2024 г.

Основният лихвен процент (ОЛП) през май 2024 г. е 3,78%, като в сравнение с април 2024 г. намалява с 0,01 процентни пункта (пр. п.). През май 2024 г. индексът ЛЕОНИА Плюс остава без промяна на ниво от 3,78%. Лихвеният процент по свръхрезервите е 0%, като спрямо април 2024 г. запазва нивото си. Дългосрочният лихвен процент за оценка на степента на конвергенция (ДЛП) през май 2024 г. е 3,93%, като в сравнение с април 2024 г. остава без промяна, сочат данните на БНБ.

Кредити

Сектор „Нефинансови предприятия“. През май 2024 г. средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се увеличава с 0,06 пр. п. до 4,27%, а по тези над 1 млн. евро намалява с 0,02 пр. п. до 4,45%. Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, се понижава с 0,56 пр. п. до 4,78%, а по кредитите над 1 млн. евро се повишава с 0,11 пр. п. до 5,61%. През май 2024 г. средните лихвени проценти по овърдрафта в левове и в евро спадат с 0,02 пр. п. съответно до 3,62% и 5,41%.

Обемът на новия бизнес по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се понижава с 26,2% (123,4 млн. лева) до 346,8 млн. лева, а по кредитите над 1 млн. евро – с 33,3% (225,3 млн. лева) до 451,5 млн. лева. При обема на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране в левове се наблюдава намаление с 28,1% (142,1 млн. лева) до 363,1 млн. лева.

Обемът на новия бизнес по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, се повишава с 45,8% (27,2 млн. лева) до 86,7 млн. лева, а по тези над 1 млн. евро спада с 32,5% (269,3 млн. лева) до 560,1 млн. лева. При обема на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране в евро се наблюдава намаление с 14,9% (74,9 млн. лева) до 427,7 млн. лева.

Сектор „Домакинства“. През май 2024 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се увеличава с 0,77 пр. п. до 9,03%, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити – с 0,83 пр. п. до 9,67%. При жилищните кредити в левове средният лихвен процент се повишава с 0,02 пр. п. до 2,51%, а ГПР по тези кредити – остава на ниво от 2,80%. Средният лихвен процент по другите кредити в левове нараства с 0,33 пр. п. до 4,04%. Средният лихвен процент по другите кредити в левове на „Работодатели и самонаети лица“ се увеличава с 0,32 пр. п. до 4,01%. През май 2024 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове намалява с 0,20 пр. п. до 14,63%, а при кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове – с 0,39 пр. п. до 20,74%.

Обемът на новия бизнес по кредитите за потребление в левове се понижава с 10,7% (102,3 млн. лева) до 858,6 млн. лева, а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране – с 13,4% (17,9 млн. лева) до 115,5 млн. лева. При жилищните кредити в левове обемът на новия бизнес спада с 9% (77,3 млн. лева) до 786,7 млн. лева, а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране – с 18,9% (37,1 млн. лева) до 158,9 млн. лева. Обемът на новия бизнес по другите кредити в левове намалява с 5,1% (1,1 млн. лева) до 19,4 млн. лева, а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране нараства с 15,7% (0,9 млн. лева) до 6,7 млн. лева. Обемът на новия бизнес по другите кредити в левове на „Работодатели и самонаети лица“ се увеличава с 3,5% (0,6 млн. лева) до 17,4 млн. лева.

Депозити

Сектор „Нефинансови предприятия“. През май 2024 г. в сравнение с април 2024 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет (ДДМ) в левове се понижава с 0,02 пр. п. до 1,97%, а по тези в евро се повишава с 0,14 пр. п. до 2,62%. Средният лихвен процент по овърнайт-депозитите в левове остава на ниво от 0,05%, а по тези в евро нараства с 0,01 пр. п. до 0,09%.

Обемът на новия бизнес по депозитите с договорен матуритет в левове намалява с 28,5% (170,2 млн. лева) до 426,4 млн. лева, а по тези в евро – с 5,3% (33,3 млн. лева) до 590,7 млн. лева.

Сектор „Домакинства“. През май 2024 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове се понижава с 0,21 пр. п. до 0,76%, а по тези в евро се повишава с 0,32 пр. п. до 1,41%. Средният лихвен процент по овърнайт-депозитите в левове остава на ниво от 0,01%, а по тези в евро спада с 0,01 пр. п. до 0,01%.

Средните лихвени проценти по депозитите, договорени за ползване след предизвестие в левове и в евро, се запазват на нивата от предходния месец съответно 0,10% и 0,15%.

Обемът на новия бизнес по депозитите с договорен матуритет в левове намалява с 18,5% (50,8 млн. лева) до 224,5 млн. лева, а по депозитите с договорен матуритет в евро – с 16,2% (42,6 млн. лева) до 220,5 млн. лева.