Брутният външен дълг на България възлиза на 43 140,4 млн. евро в края на април 2024 г.

Това е 42,6% от БВП

автор: Цветилена Симеонова публикувано на: 28.06.2024 прегледи: 33
Брутният външен дълг на България възлиза на 43 140,4 млн. евро в края на април 2024 г.

Брутният външен дълг в края на април 2024 г. възлиза на 43 140,4 млн. евро (42,6% от БВП), което е с 891,6 млн. евро (2%) по-малко в сравнение с края на април 2023 г. (44 032 млн. евро, 46,9% от БВП), сочат данните на БНБ.

В края на април 2024 г. краткосрочните задължения са 7 283 млн. евро (16,9% от брутния дълг, 7,2% от БВП) и се понижават с 441 млн. евро (5,7%) спрямо април 2023 г. (7 723,9 млн. евро, 17,5% от дълга, 8,2% от БВП). Дългосрочните задължения възлизат на 35 857,5 млн. евро (83,1% от брутния дълг, 35,4% от БВП), като намаляват с 450,6 млн. евро (1,2%) спрямо края на април 2023 г. (36 308,1 млн. евро, 82,5% от дълга, 38,6% от БВП).

Към края на април 2024 г. 26 537,9 млн. евро (61,5%) от брутните външни задължения са с остатъчен матуритет над една година.  В евро са деноминирани 79,8% от брутните външни задължения, при 80,3% година по-рано.

Брутният външен дълг на сектор „Държавно управление“ в края на април 2024 г. е 10 430,4 млн. евро (10,3% от БВП). Спрямо края на април 2023 г. (9 555 млн. евро, 10,2% от БВП) той нараства с 875,5 млн. евро (9,2%).

Външните задължения на Централната банка са 1 987,8 млн. евро (2% от БВП). Те намаляват с 1,7 млн. евро (0,1%) спрямо края на април 2023 г. (1 989,5 млн. евро, 2,1% от БВП).

Външните задължения на сектор „Други парични финансови институции“ са 6 113 млн. евро (6% от БВП). Те се понижават с 351,6 млн. евро (5,4%) спрямо края на април 2023 г. (6 464,6 млн. евро, 6,9% от БВП).

Външните задължения на „Други сектори“ са 11 863,4 млн. евро (11,7% от БВП). Те нарастват с 8,7 млн. евро (0,1%) спрямо същия месец на миналата година (11 854,7 млн. евро, 12,6% от БВП).

Вътрешнофирменото кредитиране е в размер на 12 745,8 млн. евро (12,6% от БВП) в края на април 2024 г., което е с 1 422,3 млн. евро (10%) по-малко спрямо края на април 2023 г. (14 168,1 млн. евро, 15,1% от БВП). То е с най-значителен дял в структурата на външния дълг – 29,5% към края на април 2024 г., при 32,2% към април 2023 г.