Дългът на подсектор „Централно управление“ възлиза на 41 366,4 млн. лева към края на април 2024 г.

Той бележи увеличение със 188,3 млн. лева спрямо края на март 2024 г.

автор: Цветилена Симеонова публикувано на: 31.05.2024 прегледи: 33
Дългът на подсектор „Централно управление“ възлиза на 41 366,4 млн. лева към края на април 2024 г.

Дългът на подсектор „Централно управление“ към края на април 2024 г. възлиза на 41 366,4 млн. лева, като бележи увеличение със 188,3 млн. лева спрямо края на март 2024 г., което се дължи основно на поетия през месеца нов дълг на вътрешния пазар на ДЦК. Вътрешните задължения са 10 850,4 млн. лева, а външните – 30 516 млн. лева, съобщиха от Министерството на финансите.

Съотношението „дълг на подсектор „Централно управление“/БВП]“ възлиза на 20,7%, като бележи минимално повишение с 0,1 пр. п. спрямо нивото си от предходния месец. Делът на вътрешния дълг спрямо БВП е 5,4%, а на външния дълг – 15,3%. В структурата на дълга на подсектора за април 2024 г. вътрешните и външните задължения заемат съответно дял от 26,2% и 73,8%.  

В структурата на дълга по инструменти към 30 април 2024 г. основна част продължават да заемат облигациите, емитирани на международните капиталови пазари, с дял от 59,9%, следвани от държавните ценни книжа, емитирани на вътрешния пазар – 25,7%, и заемите – 14,5%. В лихвената структура на дълга се запазва тенденцията за превес на задълженията с фиксиран лихвен процент (99%), а при валутната – за голям относителен дял на дълговите инструменти, деноминирани в евро и лева (99,9%). В матуритетната структура на дълга по оригинален матуритет с най-голям дял са дълговите инструменти със срочност над 10 г. – 56,6%, следвани от тези със срок от 5 до 10 г. – 33,1%, от 1 до 5 г. – 10%, и до 1 г. – 0,3%. В структурата по остатъчен матуритет делът на дълга до 1 година е 10,7%, 25,5% – от 1 до 5 г., 35,3% – от 5 до 10 г., и 28,5% – над 10 години.

Гарантираният дълг на подсектор „Централно управление“ към 30 април 2024 г. е в размер на 823,7 млн. лева. Вътрешните гаранции са 188,1 млн. лева, а външните – 635,6 млн. лева. Съотношението гарантиран дълг на подсектор „Централно управление“/БВП е в размер на 0,4%.   

Съгласно водения от Министерството на финансите, на основание на чл. 38, ал. 1 от Закона за държавния дълг, официален регистър на държавния и държавногарантирания дълг държавният дълг към края на април 2024 г. достига до 40 688,2 млн. лева или 20,4% от БВП. Вътрешните задължения са в размер на 10 815,4 млн. лева, а външните – в размер на 29 872,8 млн. лева.   

Държавногарантираният дълг през април 2024 г. възлиза на 1 703,4 млн. лева, вътрешните гаранции са 188,1 млн. лева, а съотношението държавногарантиран дълг/БВП е 0,9%.