Дългът на подсектор „Централно управление“ възлиза на 41 790,4 млн. лева към края на май 2024 г.

Отбелязано е увеличение с 424 млн. лева спрямо края на април 2024 г.

автор: Цветилена Симеонова публикувано на: 01.07.2024 прегледи: 133
Дългът на подсектор „Централно управление“ възлиза на 41 790,4 млн. лева към края на май 2024 г.

Дългът на подсектор „Централно управление“ към края на май 2024 г. възлиза на 41 790,4 млн. лева, като бележи увеличение с 424 млн. лева спрямо края на април 2024 г., което се дължи основно на поетия през месеца нов дълг на вътрешния пазар на ДЦК. Вътрешните задължения са 11 350,3 млн. лева, а външните – 30 440,1 млн. лева, сочат данните на Министерството на финансите.

Съотношението „дълг на подсектор „Централно управление“/БВП“ възлиза на 20,9%, като бележи повишение с 0,2 пр.п. спрямо нивото си от предходния месец. Делът на вътрешния дълг спрямо БВП е 5,7%, а на външния дълг – 15,2%. В структурата на дълга на подсектора за май 2024 г. вътрешните и външните задължения заемат съответно дял от 27,2% и 72,8%.  

В структурата на дълга по инструменти към 31 май 2024 г. основна част продължават да заемат облигациите, емитирани на международните капиталови пазари, с дял от 59,3%, следвани от държавните ценни книжа, емитирани на вътрешния пазар – 26,6%, и заемите – 14,2%. В лихвената структура на дълга се запазва тенденцията за превес на задълженията с фиксиран лихвен процент (99,1%), а при валутната – за голям относителен дял на дълговите инструменти, деноминирани в евро и лева (99,9%). В матуритетната структура на дълга по оригинален матуритет с най-голям дял са дълговите инструменти със срочност над 10 г. – 55,9%, следвани от тези със срок от 5 до 10 г. – 33,2%, от 1 до 5 г. – 10,7%, и до 1 г. – 0,3%. В структурата по остатъчен матуритет делът на дълга до 1 година е 14,6%, 24,2% – от 1 до 5 г., 33,1% – от 5 до 10 г., и 28,2% – над 10 години.

Гарантираният дълг на подсектор „Централно управление“ към 31 май 2024 г. е в размер на 820,1 млн. лева. Вътрешните гаранции са 187,9 млн. лева, а външните – 632,2 млн. лева. Съотношението гарантиран дълг на подсектор „Централно управление“/БВП е в размер на 0,4%.   

Съгласно водения от Министерството на финансите, на основание на чл. 38, ал. 1 от Закона за държавния дълг, официален регистър на държавния и държавногарантирания дълг, държавният дълг към края на май 2024 г. достига до 41 112,3 млн. лева или 20,6% от БВП. Вътрешните задължения са в размер на 11 315,4 млн. лева, а външните – в размер на 29 796,9 млн. лева.   

Държавногарантираният дълг през май 2024 г. възлиза на 1 699 млн. лева, вътрешните гаранции са 187,9 млн. лева, а съотношението държавногарантиран дълг/БВП е 0,9%.