КНСБ: 1 351 лeва на месец достигна заплатата за издръжка за работещо лице през декември 2022 г.

Необходимият нетен месечен доход за издръжка на тричленно домакинство пък е 2 432 лева

автор: Цветилена Симеонова публикувано на: 23.01.2023 прегледи: 306
КНСБ: 1 351 лeва на месец достигна заплатата за издръжка за работещо лице през декември 2022 г.

През четвъртото тримесечие на 2022 г. продължава тенденцията за значително поскъпване на живота и нарастване на разходите за издръжка на живот, показва анализът на наблюдението на потребителските цени и заплатата за издръжка за четвъртото тримесечие на 2022 г., изготвен от Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ

Необходимият нетен месечен доход за издръжка на едно работещо лице от едночленно семейство през декември достига 1 351 лева. Тази стойност, формирана на базисна потребителска кошница, е необходима за покриване на разходите за издръжка на едно работещо лице, живеещо само, за храна, жилище, образование, здравеопазване, облекло, транспорт и съобщения, развлечения и почивка.

Необходимият нетен месечен доход за издръжка на тричленно домакинство (т.е. двама работещи с едно дете до 14 г.) пък през декември достига 2 432 лева.

За едногодишен период разходите за издръжка на живота за 3-членно семейство нарастват с 366 лева, а за един работещ от едночленно семейство – с 203 лева. Доходът, необходим за издръжка, нараства с 2,4% на тримесечна база, а на годишна база – със 17,7%. За сравнение годишният ръст при хранителни стоки е 26,3%, а при нехранителните – 12,9%.

Брутната заплата за издръжка за едно работещо лице пък е 1 741 лева, а при двама работещи в семейството с едно дете за всеки от двамата работещите не трябва да бъде по-ниска от 1 567 лева, за да може да се осигури необходимия доход за социално приемлив начин на живот. Ако само единият от родителите работи, той трябва да осигурява заплата в размер не по-нисък от 3 134 лв. Така на годишна база брутната заплата за издръжка за двама работещи с едно дете нараства със 236 лева или общо с 472 лева. Заплата за издръжка за работещ (сам живеещ) нараства с 262 лева от началото на годината.

Тревожен е фактът, че се увеличава делът на наетите лица на трудово и служебно правоотношение, които получават трудово възнаграждение, което е по-ниско от заплата за издръжка за един работещ и живеещ сам (1 741 лева бруто) – от 66,2% през ноември 2021 г. на 67,5% през същия месец на 2022 г. Към ноември 2022 г. под необходимата заплата за издръжка за един работещ получават 1,7 млн. от трудещите се хора.

Данните за ЗИ на 3-членно домакинство показват, че съотношението на МРЗ/ЗИ (бруто) през декември бележи намаление и достига до 45,3%, като за предходното тримесечие минималната заплата е 46,4% от заплатата за издръжка, а към декември 2021 г. е 48,8%. Тази низходяща тенденция показва, че необходимият доход за издръжка нараства с по-бързи темпове в сравнение с минимална заплата. Това е достатъчен аргумент да се твърди, че МРЗ не покрива необходимия доход за издръжка и това обрича семействата на бедност и лишения.

КНСБ представи и данни относно покупателната способност в няколко други европейски държави. Общо 6,6 пъти може да се купи малката потребителска кошница от 20 стоки с минималната заплата у нас. За сравнение в Испания – 24 пъти, във Франция – 21,5, Хърватия – 10,7, Германия – 29,2, Румъния – 11,1.

Според данните номиналният ръст на минималната заплата през 2022 г. спрямо 2021 г. е 6,9%, но реалният се оказва отрицателен – минус 7,3%. Съотношението на МРЗ спрямо средната за страната също намалява. Понастоящем МРЗ е около 40% от средната, докато през миналата година е била 41,9%.