МФ: Салдото по КФП към края на юни 2024 г. се очаква да бъде дефицит в размер на 0,6 млрд. лева

Това е 0,3% от прогнозния БВП

автор: Цветилена Симеонова публикувано на: 02.07.2024 прегледи: 55
МФ: Салдото по КФП към края на юни 2024 г. се очаква да бъде дефицит в размер на 0,6 млрд. лева

На база на предварителни данни и оценки се очаква бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) към края на месец юни 2024 г. да бъде дефицит в размер на 0,6 млрд. лева (0,3% от прогнозния БВП). За сравнение, салдото по КФП към полугодието на 2023 г. бе близко до балансирано (излишък в размер на 0,1 % от БВП), сочат данните на Министерството на финансите.

Следва да се отбележи, че за разлика от предходната година, когато в държавния бюджет през юни постъпиха приходи от дивидент за държавата от държавни предприятия в размер на около 0,4 млрд. лева, през настоящата година приходите от дивиденти са незначителни по размер. От друга страна, през месец юни в изпълнение на ратифицирания от Народното събрание Международен договор (LOA) BU-B-UCP „Придобиване на бойни машини Страйкър“ Министерството на отбраната извърши разходи в общ размер на около 0,6 млрд. лева.

Основни параметри по КФП на база предварителни данни и оценки:

Приходите, помощите и даренията по КФП към юни 2024 г. се очаква да бъдат в размер на 34,5 млрд. лева, което е 45,8 % от годишните разчети. Съпоставени със същия период на предходната година, постъпленията нарастват с 3,1 млрд. лева (9,8%), като принос за това имат данъчните приходи, които нарастват в номинално изражение с 2,6 млрд. лева (10,6%) и постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС), които нарастват с 0,8 млрд. лева. В сравнение с предходната година неданъчните приходи намаляват с 0,3 млрд. лева (5,5%) основно поради спад при постъпленията от продажба на квоти за емисии на парникови газове по бюджета на ФСЕС и приходи от дивидент за държавата от държавни предприятия.

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към юни 2024 г. възлизат на 35,1 млрд. лева, което е 43% от годишните разчети. На съпоставима база спрямо предходната година се отчита нарастване, основно при социалните разходи, вследствие на изплатените по-високи пенсии след влязлото в сила увеличение от юли 2023 г., както и при разходите за персонал след увеличението на възнагражденията на педагогическия персонал и при някои други администрации със ЗДБРБ за 2023 г. и ЗДБРБ за 2024 г. и други. 

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 30 юни 2024 г. от централния бюджет, възлиза на 0,7 млрд. лева, което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.