МС прие проекта на Закон за въвеждане на еврото в Република България

С предложения проект се уреждат принципите, правилата и процедурите за въвеждане на еврото като парична единица

автор: Цветилена Симеонова публикувано на: 27.06.2024 прегледи: 27
МС прие проекта на Закон за въвеждане на еврото в Република България

Проектът на Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ) цели да осигури гладко и безпроблемното въвеждане на еврото в Република България и да повиши прозрачността и информираността на гражданите и бизнеса за процеса на приемане на единната европейска валута в страната, съобщиха от правителствената информационна служба.

С предложения проект се уреждат принципите, правилата и процедурите за въвеждане на еврото като парична единица на Република България. Законопроектът определя принципа за защита на потребителите, принципа на информираност, принципа на ефективност и икономичност, принципа на прозрачност и принципа на приемственост и автоматично превалутиране на суми от левове в евро. С него се уреждат и правилата за превалутиране и закръгляване, въвежда се период за двойно обозначаване на цените на стоки и услуги, както и на двойно обращение на двете валути, за да се гарантира високо ниво на прозрачност на процеса и да се създаде възможност за адаптация на обществото. Същевременно се регламентира и процедурата по разпространение на новата валута и обмяната на банкноти и монети от левове в евро.

В ЗВЕРБ се предвижда, че еврото ще стане официалната парична единица на Република България от датата на отмяна на дерогацията за Република България по чл. 140, ал. 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Регламентира се и официалният валутен курс за обмен на лева за евро, а именно неотменимо фиксираният валутен курс на лева към еврото, определен в Регламент (ЕО) № 2866/98 на Съвета от 31 декември 1998 г. относно валутните курсове към еврото на валутите на държавите- членки, които приемат еврото (OB, L 359/1 от 31 декември 1998 г.). Конкретната дата и официалният валутен курс на лева към еврото се определят от Съвета на ЕС с единодушно решение на Република България съвместно с държавите членки, чиято парична единица е еврото, като ангажиментът на българските власти страната ни да се присъедини към еврозоната със сегашния фиксиран курс 1,95583 е потвърден както в Националния план за въвеждане на еврото в Република България, така и в Решението на Народното събрание от октомври 2022 г., с което беше възложено на българските институции ускоряване на консултациите и продължаването на техническата подготовка за приемане на еврото в страната. Курсът се поддържа вече четвърт век, благодарение на установения през 1997 г. валутен борд, когато курсът на лева бе фиксиран към германската марка, а при въвеждането на еврото в Германия бе преизчислен по официалния курс, по който германската марка се е конвертирала към еврото.

Проектът на Закон за въвеждане на еврото в Република България беше разработен от специално създадена с тази цел междуведомствена работна група към Министерство на финансите, в която участваха всички министерства и заинтересовани институции и организации. В хода на работата по законопроекта той беше многократно съгласуван както в рамките на работната група, така и от експертните групи към Координационния съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната, в които членуват представители на поднадзорните лица на Българската народна банка и Комисията за финансов надзор, бизнесът, асоциации на потребителите, други неправителствени организации, представители на академичната общност.

Законопроектът беше публикуван за обществено обсъждане на 25 март 2024 г. с 30-дневен срок за представяне на становища и предложения. Справката за постъпилите предложения, заедно с обосновка за неприетите предложения в резултат на проведените обществени консултации, е публикувана на интернет страницата на Министерството на финансите и на Портала за обществени консултации.

Проектът на закон е съгласуван и с Европейската комисия и Европейската централна банка, които са изразили своите положителни становища по него.