Нетният поток на преките инвестиции в България за януари – април 2024 г. е положителен в размер на 698,1 млн. евро

Това е 0,7% от БВП

автор: Цветилена Симеонова публикувано на: 17.06.2024 прегледи: 46
Нетният поток на преките инвестиции в България за януари – април 2024 г. е положителен в размер на 698,1 млн. евро

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в България за януари – април 2024 г., отчетени съгласно принципа на първоначалната посока на инвестицията, е положителен в размер на 698,1 млн. евро (0,7% от БВП), като е по-малък с 1 145,3 млн. евро (62,1%) спрямо този за януари – април 2023 г. (положителен поток от 1 843,4 млн. евро, 2% от БВП). През април 2024 г. потокът е отрицателен в размер на 64,3 млн. евро, при отрицателен поток от 91,7 млн. евро за април 2023 г., сочат данните на БНБ.

Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е положителен и възлиза на 162,9 млн. евро за януари – април 2024 г. Той е по-малък със 198,2 млн. евро от този за януари – април 2023 г., който е положителен в размер на 361,1 млн. евро.

Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е положителен в размер на 0,9 млн. евро, при отрицателен нетен поток от 0,6 млн. евро за януари – април 2023 г.

По предварителни данни статия „Реинвестиране на печалба“ (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) е положителна и възлиза на 102,2 млн. евро, при положителна стойност от 1 034 млн. евро за януари – април 2023 г.

Нетният поток по подстатия „Дългови инструменти“ (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) е положителен и възлиза на 433 млн. евро, при положителна стойност от 448,4 млн. евро за януари – април 2023 г.

Най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в страната за януари – април 2024 г. са от Австрия (215,4 млн. евро), Италия (200,2 млн. евро) и Гърция (98,4 млн. евро), а най-големите нетни отрицателни потоци – към Русия (173,5 млн. евро) и Германия (133,1 млн. евро).

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в чужбина за януари – април 2024 г. възлиза на 207,9 млн. евро (0,2% от БВП), при 214 млн. евро (0,2% от БВП) за януари – април 2023 г. През април 2024 г. нетният поток е положителен и възлиза на 129,4 млн. евро, при положителна стойност от 29,9 млн. евро за април 2023 г.