Печалбата на банковата система в България е в размер на 1,5 млрд. лева към 31 май 2024 г.

Тя е със 166 млн. лева (12,4%) повече от реализираната за първите пет месеца на 2023 г.

автор: Цветилена Симеонова публикувано на: 28.06.2024 прегледи: 25
Печалбата на банковата система в България е в размер на 1,5 млрд. лева към 31 май 2024 г.

Към 31 май 2024 г. активите на банковата система възлизат на 175,4 млрд. лева – с 258 млн. лева (0,1%) повече спрямо края на април. През отчетния период нарастват нетните кредити и аванси, както и дълговите ценни книжа, а дяловете им в структурата на балансовите активи в края на май възлизат съответно на 63,5% и 17,3% (при съответно 63,2% и 16,7% в края на април). През месеца намалява размерът на позицията „Пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане“ (главно поради спад при паричните салда в централни банки), а делът ѝ в общите балансови активи се понижава до 15,4% в края на май (при 16,3% в края на април), сочат данните на БНБ.

Отношението на ликвидно покритие към 31 май 2024 г. е 261,4% (при 251,9% към 30 април). Ликвидният буфер е 48,7 млрд. лева, а нетните изходящи ликвидни потоци възлизат на 18,6 млрд. лева (при съответно 49,6 млрд. лева и 19,7 млрд. лева в края на април).

Общите брутни кредити и аванси през май се увеличават със 783 млн. лева (0,7%) до 114,7 млрд. лева. Вземанията от кредитни институции намаляват с 296 млн. лева (2,4%) до 12 млрд. лева. Брутният кредитен портфейл на банковата система нараства с 1,1 млрд. лева (1,1%) до 102,6 млрд. лева. Увеличават се кредитите за домакинства (със 716 млн. лева, 1,7%), за нефинансови предприятия (с 337 млн. лева, 0,7%), както и тези за сектор „Държавно управление“ (със 71 млн. лева, 8,5%), докато при кредитите за други финансови предприятия е отчетено намаление (с 45 млн. лева, 0,5%).

Спрямо края на април депозитите в банковата система се увеличават с 647 млн. лева (0,4%) и в края на май достигат 149,6 млрд. лева. Нарастват депозитите на домакинства (с 536 млн. лева, 0,6%), на нефинансови предприятия (със 154 млн. лева, 0,3%) и на сектор „Държавно управление“ (с 44 млн. лева, 1,1%). Намаляват депозитите на „Кредитни институции“ (с 47 млн. лева, 0,5%) и на „Други финансови предприятия“ (с 40 млн. лева, 1,1%).

Собственият капитал в баланса на банковата система в края на май възлиза на 20,8 млрд. лева – с 318 млн. лева (1,6%) повече спрямо края на април. За нарастването му оказва влияние месечното повишение на печалбата и на натрупания друг всеобхватен доход.

Към 31 май 2024 г. печалбата на банковата система е в размер на 1,5 млрд. лева, или със 166 млн. лева (12,4%) повече от реализираната за първите пет месеца на 2023 г. Спрямо същия период на 2023 г. нетният лихвен доход се повишава с 414 млн. лева (22,2%) до 2,3 млрд. лева към 31 май 2024 г., а нетният доход от такси и комисиони – с 40 млн. лева (6,7%) до 641 млн. лева. Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, са 219 млн. лева в края на май 2024 г. (при 165 млн. лева към 31 май 2023 г.).