ВИДКА ЖЕЧЕВА ПЕТРОВА

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 3 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

то дата име на компания орган общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ДРУЖБА 1898 | Читалище | Дуранкулак | Действащ Проверителна комисия
2 ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИДУРАНКУЛАК | Кооперация | Дуранкулак | Действащ Управителен съвет
3 СДРУЖЕНИЕ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ДУРАНКУЛАК ПРИ УЧИЛИЩЕ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ | Сдружение | с. Дуранкулак | развиващ дейност член на УС