Активите на инвестиционните фондове в България възлизат на 8 176,8 млн. лева в края на септември 2022 г.

Като процент от БВП общият им размер към 30 септември е 5,3%

автор: Теодора Иванова публикувано на: 22.11.2022 прегледи: 214
Активите на инвестиционните фондове в България възлизат на 8 176,8 млн. лева в края на септември 2022 г.

Към 30 септември 2022 г. активите, управлявани от местни и чуждестранни инвестиционни фондове, осъществяващи дейност в България, възлизат на 8 176,8 млн. лева. Размерът им бележи ръст с 401 млн. лева (5,2%) спрямо същия месец на 2021 г. и намалява със 105,5 млн. лева (1,3%) спрямо юни 2022 г., сочат данните на БНБ.

Като процент от брутния вътрешен продукт (БВП) към 30 септември общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове е 5,3% (при 5,6% от БВП към септември 2021 г. и 5,4% към края на второто тримесечие на 2022 г.).

В края на третото тримесечие основен дял във валутната структура на активите на местните инвестиционни фондове имат средствата, които са деноминирани в български лева – 63,1%, а след тях тези в евро – 32,3% (при съответно 50% и 44,1% към септември 2021 г.). За сравнение, към края на второто тримесечие активите, деноминирани в български лева, са 63,5%, а тези в евро са 32,3%.

Активите на местните инвестиционни фондове в края на септември 2022 г. достигат 2 645,4 млн. лева и се увеличават със 129,9 млн. лева (5,2%) спрямо септември 2021 г., а спрямо юни 2022 г. намаляват с 36,5 млн. лева (1,4%).

Активите на фондовете, които инвестират в акции, към края на третото тримесечие нарастват със 181,9 млн. лева (15,7%) и достигат 1 342,3 млн. лева (при 1 160,4 млн. лева към септември 2021 г.). Спрямо юни 2022 г. те се увеличават с 15,4 млн. лева (1,2%).

Активите на балансираните фондове, фондовете, инвестиращи в недвижими имоти и др. се увеличават с 16 млн. лева (3,6%) и достигат 453,2 млн. лева (при 437,2 млн. лева към края на септември 2021 г.). Спрямо юни 2022 г. те намаляват с 4,7 млн. лева (1%).

Средствата, управлявани от фондовете, които инвестират в облигации, на годишна база намаляват с 68 млн. лева (7,4%) до 850 млн. лева. В сравнение с юни 2022 г. също се наблюдава намаление – с 47,1 млн. лева (5,3%).

Пасивите на местните инвестиционни фондове към края на септември 2022 г. са в размер на 2 645,4 млн. лева, като 2 630,8 млн. лева е размерът на собствения им капитал.

Задълженията на местните инвестиционни фондове в собствения капитал към резиденти в края на третото тримесечие възлизат на 2 438 млн. лева (92,7%). Спрямо септември 2021 г. те се увеличават със 112 млн. лева (4,8%).

Задълженията на местните инвестиционни фондове към нерезиденти (сектор „Останал свят“) в края на септември възлизат на 192,8 млн. лева (7,3%). Спрямо същия месец на миналата година те се увеличават с 42,8 млн. лева (28,5%).

Още Новини

Депозитите на Домакинства и НТООД се увеличават с 9,8% на годишна база през август 2023 г.

Депозитите на Домакинства и НТООД се увеличават с 9,8% на годишна база през август 2023 г.

Кредитите за Домакинства и НТООД нарастват с 14,2% преди 1 ден
Командировъчните средства на дългосрочно командированите служители в чужбина ще се увеличат

Командировъчните средства на дългосрочно командированите служители в чужбина ще се увеличат

Целта е да се осигури адекватно заплащане на дългосрочно командированите служители, съответстващо на настоящите икономически условия преди 6 дни
БНБ: В обращение са били 583 067 578 броя банкноти в лева края на август 2023 г.

БНБ: В обращение са били 583 067 578 броя банкноти в лева края на август 2023 г.

На месечна база те се увеличават с 0,99% преди 1 седмица