БНБ представи лихвената статистика на кредитите и депозитите през февруари 2023 г.

Основният лихвен процент се увеличава с 0,4 процентни пункта

автор: Милен Николов публикувано на: 27.03.2023 прегледи: 258
БНБ представи лихвената статистика на кредитите и депозитите през февруари 2023 г.

През февруари 2023 г. основният лихвен процент (ОЛП) е 1,82%, като на месечна база се повишава с 0,4 процентни пункта. Дългосрочният лихвен процент за оценка на степента на конвергенция (ДЛП) е 2,73%, като спрямо януари 2023 г. нараства с 0,88 процентни пункта, сочат данните на БНБ.

Сектор „Нефинансови предприятия“

Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се увеличава с 0,21 процентни пункта до 3,56%, а по тези над 1 млн. евро намалява с 0,31 процентни пункта до 3,3%. При кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, той нараства с 0,19 процентни пункта до 4,34%, а при тези над 1 млн. евро се понижава с 0,09 процентни пункта до 4,04%. През същия период средният лихвен процент по овърдрафта в левове се увеличава с 0,1 процентни пункта до 2,84%, а по този в евро – с 0,32 процентни пункта до 4,03%.

Обемът на новия бизнес по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се повишава с 3,3% (11,5 млн. лева) до 358,8 млн. лева, а по тези над 1 млн. евро – с 30,3% (144,5 млн. лева) до 621,2 млн. лева. Обемът на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране в левове нараства със 17,5% (62,7 млн. лева) до 420,9 млн. лева.

Обемът на новия бизнес по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, нараства с 8,5% (6,1 млн. лева) до 78,7 млн. лева, а по тези над 1 млн. евро намалява с 13,3% (122,3 млн. лева) до 795 млн. лева. Обемът на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране в евро намалява с 19,8% (135,3 млн. лева) до 547,9 млн. лева.

Средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет (ДДМ) в левове се увеличава с 0,43 процентни пункта до 0,89%, а по тези в евро намалява с 0,15 процентни пункта до 0,8%. През същия период средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и евро остават на нива от 0,01% и 0,02%.

Обемът на новия бизнес по депозитите с договорен матуритет в левове се увеличава с 11,2% (26,2 млн. лева) до 260,2 млн. лева, а по тези в евро – с 23,1% (70,2 млн. лева) до 374,2 млн. лева

Сектор „Домакинства“

Средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се понижава с 0,56 процентни пункта до 8,37%, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити – с 0,57 процентни пункта до 8,88%.

При жилищните кредити в левове средният лихвен процент се повишава с 0,03 процентни пункта до 2,65%, а ГПР по тези кредити – с 0,07 процентни пункта до 2,89%. По другите кредити в левове той се повишава с 0,3 процентни пункта до 3,64%, по овърдрафта в левове намалява с 0,01 процентни пункта до 14,44%, а при кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове се увеличава с 0,05 процентни пункта до 20,57%.

Обемът на новия бизнес по кредитите за потребление в левове се увеличава с 9,5% (56,2 млн. лева) до 647,3 млн. лева, а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране – с 8,7% (9,5 млн. лева) до 119,5 млн. лева. При жилищните кредити в левове обемът на новия бизнес се увеличава с 3,3% (15,6 млн. лева) до 496,3 млн. лева, а обемът на предоговорените кредити и тези за рефинансиране намалява със 7,8% (13,3 млн. лева) до 156,1 млн. лева.

Средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове се увеличава с 0,06 процентни пункта до 0,35%, а по тези в евро се увеличава с 0,35 процентни пункта до 1,22%. При овърнайт-депозитите в левове средният лихвен процент остава на ниво от 0,01%.

При депозитите, договорени за ползване след предизвестие в левове и в евро, средните лихвени проценти остават на нива от съответно 0,11% и 0,16%.

Обемът на новия бизнес по депозитите с договорен матуритет в левове се понижава с 9,3% (15,2 млн. лева) до 149,2 млн. лева, а в евро се повишава с 2,4% (4,1 млн. лева) до 176 млн. лева.