Нетният поток на преките инвестиции в страната за януари – декември 2023 г. е положителен в размер на 3 370,5 млн. евро

Това е 3,6% от БВП

автор: Цветилена Симеонова публикувано на: 16.02.2024 прегледи: 46
Нетният поток на преките инвестиции в страната за януари – декември 2023 г. е положителен в размер на 3 370,5 млн. евро

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в страната за януари – декември 2023 г., отчетени съгласно принципа на първоначалната посока на инвестицията, е положителен в размер на 3 370,5 млн. евро (3,6% от БВП), като е по-голям със 739,4 млн. евро (28,1%) спрямо този за януари – декември 2022 г. (положителен поток от 2 631,1 млн. евро, 3,1% от БВП). През декември 2023 г. потокът е отрицателен в размер на 60,1 млн. евро, при положителен поток от 68,4 млн. евро за декември 2022 г., сочат данните на БНБ.

Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е положителен и възлиза на 530,1 млн. евро за януари – декември 2023 г. Той е по-малък със 151 млн. евро от този за януари – декември 2022 г., който е положителен в размер на 681,1 млн. евро.

Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е отрицателен в размер на 13,9 млн. евро (в т.ч. отрицателен поток от 18,1 млн. евро за Русия), при отрицателен нетен поток от 23,1 млн. евро за януари – декември 2022 г.

По предварителни данни статия „Реинвестиране на печалба“ (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) е положителна и възлиза на 3 012,3 млн. евро, при положителна стойност от 1 750,1 млн. евро за януари – декември 2022 г.

Нетният поток по подстатия „Дългови инструменти“ (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) е отрицателен и възлиза на 172 млн. евро, при положителна стойност от 199,9 млн. евро за януари – декември 2022 г.

Най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в страната за януари – декември 2023 г. са от Швейцария (821,2 млн. евро), Австрия (376,8 млн. евро) и Белгия (335,9 млн. евро), а най-големите нетни отрицателни потоци – към Израел (26,9 млн. евро) и Ирландия (22 млн. евро).

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в чужбина за януари – декември 2023 г. възлиза на 4 68,7 млн. евро (0,5% от БВП), при 532,9 млн. евро (0,6% от БВП) за януари – декември 2022 г. През декември 2023 г. нетният поток е положителен и възлиза на 7 млн. евро, при положителна стойност от 15 млн. евро за декември 2022 г.