Салдото по КФП на касова основа е положително в размер на 146,9 млн. лева към май 2024 г.

Размерът на фискалния резерв е 11 624,1 млн. лева

автор: Милен Николов публикувано на: 01.07.2024 прегледи: 46
Салдото по КФП на касова основа е положително в размер на 146,9 млн. лева към май 2024 г.

На база на данните от месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към май 2024 г. е положително в размер на 146,9 млн. лева (0,1% от прогнозния БВП), съобщи Министерството на финансите.

Приходите, помощите и даренията по КФП към май 2024 г. са в размер на 28 256,3 млн. лева или 37,5 % от годишните разчети. Постъпленията нарастват с 3 333,9 млн. лева (13,4 %) спрямо отчетените към май 2023 г. Сравнени със същия период на 2023 г., данъчните приходи нарастват номинално с 2 065,0 млн. лева (10,4%), неданъчните приходи са повече с 414,2 млн. лева (10%), а постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) нарастват с 854,6 млн. лева.

Данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) са в размер на 21 860,5 млн. лева, което представлява 37,7% от разчетените за годината, и те формират 77,4 % от общите постъпления по КФП за периода.

Неданъчните приходи са в размер на 4 561,7 млн. лева, което представлява 44,5% от годишните разчети.

Приходите от помощи и дарения са в размер на 1 834,1 млн. лева.

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към май 2024 г. възлизат на 28 109,4 млн. лева, което е 34,5% от годишните разчети. През м. февруари 2024 г. в изпълнение на чл. 71, ал.1 от Постановление № 13 на Министерския съвет от 2024 г. от сметката за чужди средства по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) бяха възстановени средства в общ размер на 1 200,0 млн. лева В хода на изпълнението на бюджета за 2024 г. тези средства ще бъдат предоставяни с акт на Министерския съвет на базата на подписани споразумения с МРРБ като трансфери за общините за финансиране на Инвестиционната програма за общински проекти по реда на чл. 107 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. При елиминирането на тази трансакция, с оглед съпоставимост с предходната година, разходите към края на май 2024 г. са 29 309,4 млн. лева при 26 100,9 млн. лева за първите пет месеца на 2023 г. В отделните разходни показатели нарастване има при социалните разходи вследствие на изплатените по-високи пенсии след влязлото в сила увеличение от юли 2023 г., както и при разходите за персонал след увеличението на възнагражденията на педагогическия персонал и при някои други администрации със ЗДБРБ за 2023 г. и ЗДБРБ за 2024 г., и други.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.05.2024 г. от централния бюджет, възлиза на 575,2 млн. лева, което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

Размерът на фискалния резерв към 31.05.2024 г. е 11 624,1 млн. лева, в т. ч. 9 956,5 млн. лева депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 1 667,6 млн. лева вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.