Салдото по КПФ се очаква да бъде близко до балансирано към края на месец май 2024 г.

Приходите, помощите и даренията се очаква да бъдат в размер на 28,2 млрд. лева

автор: Милен Николов публикувано на: 04.06.2024 прегледи: 30
Салдото по КПФ се очаква да бъде близко до балансирано към края на месец май 2024 г.

На база на предварителни данни и оценки се очаква бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) към края на месец май 2024 г. да бъде близко до балансирано (излишък в размер на 0,1 млрд. лева), показват данните на Министерството на финансите.

Бюджетното салдо по КФП за месец май, на месечна база в сравнение с месец април, намалява  с около 0,5 млрд. лева. Това се дължи основно на извършени разходи с еднократен за годината ефект, както и на изплатени през месеца разходи за възнаграждения на персонала със задна дата (от 1 януари 2024 г.), представляващи  мерки за преодоляване на диспропорциите във възнагражденията в държавната администрация, висшите учебни заведения и други. Също така през месец май са изплатени около 0,3 млрд. лева на селскостопанските производители по програмата за осигуряване на ликвидност за земеделските стопани от първичното селскостопанско производство – животновъди, производители на плодове и зеленчуци, маслодайна роза, винени лозя, тютюн, зърнени култури, слънчоглед и др. – с цел смекчаване на негативните ефекти от руската агресия срещу Украйна, наложените санкции и предприетите ответни мерки, както и осигуряване непрекъснатостта на икономическата дейност.

Приходите, помощите и даренията по КФП към май 2024 г. се очаква да бъдат в размер на 28,2 млрд. лева, което е 37,5% от годишните разчети, и нарастват с 3,3 млрд. лева, което представлява 13,3% спрямо същия период на предходната година, като принос за това имат всички елементи на приходите. Съпоставени със същия период на предходната година, данъчните приходи нарастват в номинално изражение с 2,1 млрд. лева (10,7%), неданъчните приходи нарастват с около 0,4 млрд. лева (8,6%), а постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) нарастват близо два пъти (с 0,8 млрд. лева).

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към май 2024 г. възлизат на 28,1 млрд. лева, което е 34,5 % от годишните разчети. На съпоставима база спрямо предходната година се отчита нарастване, основно при социалните разходи, вследствие на изплатените по-високи пенсии след влязлото в сила увеличение от юли 2023 г., както и при разходите за персонал след увеличението на възнагражденията на педагогическия персонал и при някои други администрации със ЗДБРБ за 2023 г. и ЗДБРБ за 2024 г., и други.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена  към 31.05.2024 г. от централния бюджет, възлиза на 0,6 млрд. лева, което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.