Социалните помощи ще бъдат увеличени от 1 юни 2023 г.

Техният размер ще бъде обвързан с линията на бедността в страната

автор: Милен Николов публикувано на: 27.03.2023 прегледи: 2338
Социалните помощи ще бъдат увеличени от 1 юни 2023 г.

Социалните помощи ще бъдат увеличени от 1 юни 2023 г., като техният размер ще бъде обвързан с линията на бедността в страната и вече няма да зависи от гарантирания минимален доход, както е до момента, съобщи Министерството на труда и социалната политика (МТСП). Въвеждането на новия механизъм за социално подпомагане ще се осъществи чрез промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, които са публикувани за обществено обсъждане.

С новите разпоредби ще се гарантира, че по-голям брой нуждаещи се лица ще могат да получават подкрепа в по-голям размер. Повишаването на размера на социалните помощи и разширяването на обхвата на лицата, които ги получават, ще допринесат за намаляване на риска от бедност и социално изключване.

С промените в Правилника ще се гарантира прилагането на промените в Закона за социално подпомагане, с които беше определен новият модел на социално подпомагане. С измененията се акцентира върху включването на подпомаганите хора на пазара на труда, като се дава приоритет на насърчителните мерки, а ограниченията се смекчават. Новите разпоредби предвиждат срокът за задължителна, непрекъсната регистрация в дирекция „Бюро по труда“, преди подаване на заявление-декларация за социални помощи, да се намали от 6 на 3 месеца. Това ще даде възможност за по-бърз достъп до социално подпомагане и за намаляване на риска от отпадане от системата. Предвижда се времето за полагане на общественополезен труд от безработни, които получават социални помощи, да се съкрати от сегашните 14 дни по 4 часа дневно на 40 часа месечно. Така се дава възможност за включването им в различни мерки за получаване и повишаване на техните квалификация и опит, което спомага за по-бързото им включване на пазара на труда.

Промените в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане предвиждат нови възможности за подкрепа на рискови групи, които до момента не са получавали подпомагане. Предвижда се пълнолетните лица, напускащи резидентен тип социална услуга, да получават целева помощ в размер на линията на бедност за съответната година, за да могат да покриват първоначалните си нужди. Помощта ще се предоставя за период от три месеца, като ще се отпуска само веднъж. Условието е лицето да е регистрирано в дирекция „Бюро по труда“.

С промените се дава право, когато безработен или безработен член на семейството, получаващ месечни социални помощи, започне работа, помощта да продължи да се изплаща за срок от 3 месеца в рамките на 1 година, считано от момента на подписването на трудовия договор. Отпада ограничението за отпускане на месечни помощи на учащите във висшите училища, както и на ученици от частните училища. Предвижда се да не се изисква регистрация в дирекция „Бюро по труда“ за отпускане на месечни помощи на студенти във висши училища, когато се обучават по специалности, за които е предвидена само редовна форма на обучение.

Приемането на предложените от МТСП нормативните промени ще премахне негативите на системата за социално подпомагане, свързани с гарантирания минимален доход. Това ще гарантира и изпълнението на препоръката на Европейската комисия по отношение на обхвата, адекватността и регулярната актуализация на месечните социални помощи.